Szegvár a Délalföldön, Csongrád-Csanád megyében elhelyezkedő hangulatos település. Szentes és Mindszent szomszédságában, nagy zöldövezettel körülölelve. A „vizek falva” elnevezést a területén átfolyó –nevét adó, „a Kurca kanyarulatában, szegében elhelyezkedő” – Kurca, a Kórógy-ér, a község közepén elhelyezkedő Kórógy-tó és a Tisza közelsége generálta.

Óvodánk 1950. július 10-től működik jelenlegi helyén. A régi építésű polgári ház az évek folyamán több változáson esett át. legújabb arculatát 2020-ban nyerte el. A felújítás alkalmával új építésű központi konyhával gazdagodott, mely a település más intézményeinek, szociális ellátottaknak, magánszemélyeknek nyújt ellátást.

Az intézményünk 2006. szeptember 1-től viseli a Kurca-parti Óvoda nevet. 

Az intézmény 131 férőhelyen, 6 óvodai csoportban, (1 osztatlan csoport, 2 kiscsoport, 1 középső csoport, 1 részben osztott középső-nagycsoport és 1 nagycsoport) 120 óvodás korú gyermeknek, köztük 5 különleges bánásmódot igénylő gyermeknek nyújt óvodai ellátást, biztosítva a személyiségfejlődéshez szükséges optimális feltételeket, derűs, szeretetteljes légkörben.

A hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekek viszonylagosan magas száma miatt pedagógusi és szülői támogatással jött létre az „Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért” Alapítvány, melynek célja az óvodai nevelőmunka színvonalának fejlesztése, hatékonyabbá tétele, a hátrányos helyzetű családok segítése.
Az adott körülmények az óvoda részéről egy nagyon tudatos fejlesztést feltételeznek a hátránykompenzálásban és tehetséggondozásban.

Az intézmény személyi ellátottsága:

Óvodánkban a szakmai munkát egy függetlenített óvodavezető irányítja, 11 fő óvodapedagógussal, 2 fő pedagógiai asszisztenssel, 7 fő dajkával, 1 fő óvodatitkárral, valamint 9 fő egyéb technikai dolgozóval együtt.
A mindennapjainkat az életre való nevelés határozza meg, melyet a Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program szerint szervezünk. Mára lényegesen megváltozott az óvoda funkciója és átalakult az óvodahasználók köre, mindezek következményeként a kompetencia program csomagból magunkénak tekintjük a komplexitást, a rendszerszerű látásmódot, a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztést, a feldolgozási módszerek sokféleségét. A túlméretezett műveltségi tartalmakkal szemben, a használható ismereteket és információkat helyezzük előtérbe. A gyermeki személyiség fejlődését kiemelten kezeljük

Nevelőtestületünk jól képzett óvodapedagógusi állománya az utóbbi időszakban folyamatosan lecserélődik. Célunk az általuk képviselt szemlélet, tudásháttér, gyakorlati tapasztalat megosztása, átadása a fiatalabb nemzedéknek, olyan új nevelőtestületi attitűd kialakítása, mely méltón őrzi óvodánk szokás, és hagyományrendszerét, egyúttal innovatív szemlélettel igyekszik megfelelni a jövő elvárásainak. Megértő, türelmes, rugalmas, érzelmileg támogató, a másságot elfogadó, példamutató hozzáállással törekszünk a családokkal együttműködésben megvalósuló fejlesztő munkára.

Ezen tulajdonságok meglétét elvárjuk az intézményünk valamennyi munkatársától, dolgozójától, hiszen a velük való találkozás, magatartásuk, beszédstílusuk, öltözködésük hatást gyakorol a kisgyermekekre. Valljuk, hogy segítségük, összehangolt munkájuk elengedhetetlen kitűzött céljaink, feladataink megvalósításához.

Szakmai munkánk sikerének alapja, hogy olyan óvodában neveljük gyermekeinket, ahol a gyermekek, a szülők és a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érzik magukat.

Tiszteletben tartjuk, hogy a kisgyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Intézményünk a családokkal kölcsönös együttműködésben, a gyermekek érdekében törekszik arra, hogy kibontakoztassuk a gyerekek testi, szellemi, biológiai és erkölcsi képességeinek, tulajdonságainak maximumát. Ebben a folyamatban legnagyobb segítségünk, a gyermekek életkori sajátosságainak leginkább megfelelő eszköz, a szabad játéktevékenység, valamint a közvetlen tapasztalatok szerzésére épített tanulási folyamat.

Óvodánkban több szakmai program is segíti a sokoldalú tapasztalati, tájékozódási lehetőségek megismerését. Részt veszünk a Bozsik programban, örökös Boldog óvoda, örökös Zöld óvoda címet tudhatunk magunkénak, és 2020 óta az Oktatási Hivatal Bábos Bázisintézménye vagyunk.

Célunk, hogy iskoláskor kezdetére, munkánk eredményeként, óvodás gyermekeink váljanak magabiztosan cselekedni képes, gondolataikat szóban, érthetően kifejező, érzelmeiket nyíltan vállaló, közvetlen, barátságos, elfogadó, közlékeny iskolásokká.

Minden gyermek egyszeri, megismételhetetlen kincs számunkra. Arra törekszünk, hogy mindannyiukban megtaláljuk a pozitív értékeket, s ezzel arra ösztönözzük Őket, hogy életszemléletük formálásával sikeres, tudáshátterét jól alkalmazni tudó, embertársaik irányában érzékeny felnőttekké váljanak. Ehhez elengedhetetlen nevelőtestületünk motiváltsága, szakértelme, szakmai elhivatottsága.

Büszkék vagyunk arra, hogy településünk elismert, megbecsült tagja valamennyi óvodapedagógusunk, dolgozónk.

Vigh Mária
Mb. Óvodavezető